Ustalenie nieważności umowy Millennium

Sąd Okręgowy Warszawie (SSO Katarzyna Dawid-Birska) w dniu 31 maja 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 916/21 wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa zawarta przez powoda z Bankiem Millennium w 2007 r. jest nieważna;
II. zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 438.500,79 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 listopada 2022 r. do dnia zapłaty,
III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,
IV. zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 11.851,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd uznał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, które prowadzą do upadku umowy. Umowa nie może być bowiem wykonywana jako kredyt złotowy oprocentowany według. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od dnia rozprawy, na której sąd pouczył powoda o skutkach nieważności umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.