Umowy Polbank EFG nieważne

27 października 2020 . Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 792/20, wcześniejsza sygn XXV C 1024/17; SSR del. Adam Mitkiewicz):
I. ustala, że Umowa o kredyt hipoteczny nr (…) z dnia 30 kwietnia 2008 r.zawarta między EFG Eurobank Ergasias S.A. a (…) jest nieważna
II. ustala, że Umowa o kredyt hipoteczny nr (…) z dnia 30 kwietnia 2008 r. zawarta między EFG Eurobank Ergasias S.A. a (…) jest nieważna
III. oddala powództwo w pozostałym zakresie
Z ustnych motywów rozstrzygnięcia:
Sąd podzielił argumentację strony powodowej w części, tj. co do nieważności obu umów. Uznanie umów za nieważne opiera się na przyjęciu abuzywności postanowień indeksacyjnych. Po ich wyeliminowaniu z umowy powstaje luka prawna, której nie da się sensownie wypełnić. W świetle orzecznictwa TSUE należało wziąć pod uwagę czy konsument opowiada się za nieważnością umowy. Ponieważ powodowie domagali się uznania umowy za nieważną, należało ustalić, iż obie umowy są nieważne.
Sąd oddalił powództwo w zakresie roszczenia o zapłatę. Sąd podziela argumentację powoda, że kwota stanowiąca sumę uiszczonych rat kredytu należałaby się mu od pozwanego, ale zasądzenie tej kwoty byłoby możliwe, gdyby doszło do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie pozwanej.
Sąd zwrócił uwagę, iż z tytułu uruchomienia obu umów pozwany wypłacił na rzecz powoda kwotę ponad 597 tys zł, zaś łączna suma spłat wynosiła niecałe 413 tys zł, a zatem są przyjął, iż nie można w tym wypadku mówić o zubożeniu powoda względem pozwanego oraz o bezpodstawnym wzbogaceniu po stronie pozwanego. Bank wypłacił powodowi więcej niż powód zapłacił bankowi, a zatem nie ma podstawy do zasądzenia zapłaty od pozwanego na rzecz powoda z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.