Umowa zawarta z Deutsche Bank nieważna

Dnia 29 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha; XXVIII C 1425/21, poprzednia sygnatura I C 1886/20), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z czerwca 2008 r. zawarta z Deutsche Bank jest nieważna.

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości 113.649,74 PLN oraz 106.651,17 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lipca 2020 r. do dnia zapłaty

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu, pozostawiając je do wyliczenia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku.

Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna z uwagi na jej sprzeczność z ustawą, a także do takich samych wniosków tj. nieważności umowy, prowadzi analiza klauzul dotyczących waloryzacji, które należało uznać za abuzywne. W ocenie Sądu zgodnym zamiarem stron było postawienie do dyspozycji kredytobiorcom kwoty w walucie polskiej. Natomiast na podstawie umowy nie można stwierdzić jaką dokładnie kwotę w walucie polskiej mieliby otrzymać powodowie. W zakresie zastosowanego mechanizmu waloryzacji Sąd wskazał, że odwołanie się w nim do bankowych tabel kursowych zaburzyło równowagę stron.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz r.pr. Grzegorz Godzina.