Umowa z Raiffeisen nieważna

W dniu 22 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. IV C 1645/19 przeciwko Raiffeisen Bank International AG w składzie SSO Karol Smaga:
ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z dnia 6 lutego 2008 jest nieważna oraz zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 153.622,24 PLN oraz 35.627,61 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 maja 2022 r. do dnia zapłaty. W całości obciążając kosztami procesu Bank. W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo tj. częściowo w zakresie odsetek.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że:
– umowa zawiera klauzule abuzywne, niejasne dla konsumenta, nieuzgodnione indywidualnie o treści rażąco naruszających interesy konsumenta, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana.
W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych. Sąd uznał jednak, że roszczenie staje się wymagalne dopiero po złożeniu oświadczenia o świadomości skutków prawnych i w tym zakresie zasądził odsetki od 18 maja 2022 r., a nie od dnia wezwania, oddalając w tym zakresie powództwo.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.