Umowa z Polbank nieważna

21 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 664/19; SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 czerwca 2019 r. (XXV C 2911/18; SSR del Michał Jakubowski) i ustalił, że umowa kredytu d. Polbank EFG z lipca 2008 r. jest nieważna.

Sąd zasądził zwrot zapłaconych rat kredytu, ale z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank, to jest z obowiązkiem jednoczesnego zwrotu kwoty kredytu. Sąd oddalił powództwo w zakresie odsetek, uznając, że są one nalezne dopiero od złożenia oświadczenia przez kredytobiorców, a ponieważ nastąpiło to już po złożeniu zarzutu zatrzymania, to uznał, że odsetki w ogóle nie są należne.

Koszty procesu ponosi w całości bank.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.