Umowa z Noble Bank S.A. nieważna.

Dnia 22 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Pogorzelska; XXV C 1095/18), wydał wyrok. w którym:

I. ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego z czerwca 2008 r. na kwotę 3 mln zł. zawarta z dawnym Noble Bank S.A. jest nieważna w całości,

II. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów zwrot w łącznej wysokości kwoty 1.462.694,95 PLN oraz 13.094,52 CHF jako zwrotu świadczeń nienależnych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 maja 2018 r.

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu.

Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że przedmiotowa umowa kredytu zawierała abuzywne postanowienia dotyczące indeksacji, w szczególności na ich brak transparentności i przejrzystości. Bank też nie wypełnił spoczywającego na nim obowiązku informacyjnego. Nadto z uwagi na możliwość banku do dowolnego kształtowania zobowiązania powodów umowę należało uznać za sprzeczną z naturą stosunku zobowiązaniowego, z uwagi na naruszenie równowagi kontraktowej.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Czabański Wolna-Sroka Sp.p.