Umowa z Noble Bank nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk; IV C 2340/20, wcześniejsza sygnatura XXV C 555/18) Sąd:
1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr DK/KR-HIP/(…)/08 indeksowanego do CHF zawarta w (…) marcu 2008 r. z Noble Bank S.A. – Oddział Specjalistyczny Metrobank, którego następcą prawnym jest Getin Noble Bank S.A., jest nieważna;
2. zasądza od Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz (…) kwotę 98 157,28 zł i176 166,02 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
przy czym wykonanie tego świadczenia będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty przez (…) solidarnie na rzecz Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 870 000,00 zł lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty;
3. oddala powództwo główne o zapłatę w pozostałej części;
4. zasądza od Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz (…) kwotę 8 564,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;
5. nakazuje pobrać od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 2 112,80 zł tytułem zwrotu wydatków
poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.