Umowa z Millennium nieważna

W dniu 28 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny (sygn. akt II C 1322/20, SSO Marcin Polakowski) ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny nr z dnia 19 czerwca 2008 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. i zasądził od Banku na rzecz powodów kwoty 80.311,64 PLN oraz 39.178,07 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 maja 2020 r. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi po uprawomocnieniu się wyroku.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios oraz r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.