Umowa z Millennium nieważna

W dniu 24 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska w sprawie o sygn. XXVIII C 5593/21 przeciwko Bankowi Millennium S.A. wydał wyrok:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w maju 2007 r. jest w całości nieważna.

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 55.863,61 PLN oraz 25.350,95 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 maja 2021 r. do dnia zapłaty (od wezwania).

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.902 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

W ocenie Sądu nieważności umowy kredytu należy upatrywać w przede wszystkim w jej sprzeczności z art. 353(1) k.c. w zw. z art. 58 k.c. Sąd wskazał również na występujące w umowie kredytu klauzule abuzywne odnoszące się do mechanizmu indeksacji.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało, że bank nie ostrzegał o ogromnym ryzyku walutowym, lecz ograniczył się do odebrania od powodów blankietowego oświadczenia o świadomości ryzyka. Takie działanie jest niewystarczające i świadczy o braku transparentności całego mechanizmu indeksacji, który należało wyeliminować. Sąd prawidłowo ocenił zaoferowany kredyt jako „loterię”.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.