Umowa z Millennium nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 09 listopada 2022 r. sygn. akt XV C 1180/19 (SSO Piotr Kowalski) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bank Millennium S.A.:

I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna;
II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 128.127,91 PLN oraz 34.528,97 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;
III. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Z ustnych motywów wyroku wynika, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie stanowią klauzule abuzywne, a ich eliminacja prowadzi do nieważności całej umowy.

W związku z powyższym powództwo zostało uwzględnione w całości.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.
Wyrok jest nieprawomocny.