Umowa z mBankiem nieważna

Wyrokiem z dnia 16 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Iwona Lizakowska-Bytof) w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. XXVIII C 1256/21):

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” z dnia 10 maja 2006 r. jest nieważna,

II. zasądził na rzecz powodów kwotę 379.372,71 PLN oraz 89.535,04 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

W ustnych motywach Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z dwóch niezależnych od siebie powodów.

Po pierwsze, zawiera postanowienia niedozwolone, dotyczące głównych świadczeń stron, co powoduje, że po ich wyeliminowaniu nie ma możliwości ich jakiegokolwiek zastąpienia, co w konsekwencji oznacza, że umowę należy uznać za nieważną.Po drugie, umowa jest sprzeczna z art. 353(1) kodeksu cywilnego, ponieważ sposób ukształtowania świadczenia jednej strony umowy, tj. słabszej, czyli kredytobiorców, jest całkowicie zależny od drugiej strony (banku), a kredytobiorca nie ma na niego żadnego wpływu. Taki mechanizm jest więc niezgodny z naturą stosunku zobowiązaniowego.W zakresie zasądzonych kwot, sąd zastosował teorię dwóch kondykcji i zasądził całość dochodzonego roszczenia. Oddalenie powództwa w pozostałym zakresie dotyczy początkowej daty naliczania odsetek za opóźnienie. W ocenie sądu datą tą nie jest data wynikająca z przedsądowego wezwania do zapłaty, lecz data doręczenia bankowi odpisu pozwu. Zdaniem sądu dopiero wtedy bank dowiedział się jakie są roszczenia powodów i że domagają się oni ustalenia nieważności umowy. Z racji tego, iż oddalenie powództwa dotyczyło niewielkiej części dochodzonego roszczenia, sąd w całości obciążył bank obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził r. pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.