Umowa z lutego 2007 r. zawarta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. jest ważna.

W dniu 19 kwietnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 3328/20; SSO Tadeusz Bulanda) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym w całości oddalił powództwo kredytobiorców o ustalenie i zapłatę skierowane przeciwko Santander Bank Polska Bank S.A. Motywy rozstrzygnięcia nie są znane, gdyż uzasadnienie nie zostało jeszcze sporządzone. Sąd postanowił obciążyć powodów kosztami procesu jedynie w części.

Wyrok stoi w sprzeczności z orzeczeniami zapadającymi w apelacji warszawskiej i dlatego w sprawie zostanie złożona apelacja, która w naszej ocenie zostanie uwzględniona, a wyrok zostanie zmieniony.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Postępowanie w I instancji trwało 29 miesięcy.