Umowa z Kredyt Bankiem nieważna

W dniu 26 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk, sygn. akt XXVIII C 1171/21 ustalił, że umowa kredytu z grudnia 2007 roku zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna w całości oraz zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów 135 791,93 PLN oraz kwotę 80 037,28 CHF tytułem zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r., z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 520.000,00 PLN tytułem spłaty kapitału albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty.
Pozwany ponosi koszty procesu w całości.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.
Wyrok jest nieprawomocny