Umowa z ING Bank Śląski nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 9 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Bogusława Kubica; II 843/20):
1. ustala, że umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF nr (…) zawarta przez powodów z ING Bank Śląski w dniu (…) września 2008 r. jest nieważna;
2. zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 354 810,97 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wezwania i modyfikacji powództwa;
3. oddala powództwo w pozostałym zakresie;
4. zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 22 934 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym postępowania apelacyjnego;
5. nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Katowicach kwotę 965,10 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.
Sprawa ciągnie się od 2017 r. Początkowo, 11 kwietnia 2019 r. Sąd wydał wyrok niekorzystny w I instancji (II C 450/17). Wyrok ten został uchylony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 3 lipca 2020 r. (I ACa 735/19). Sąd ponownie rozpoznając sprawę w tym samym składzie tym razem podzielił argumentację powodów i uznał umowę za nieważną.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.