Umowa z Getin Bankiem nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SR del. Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 2515/21):

1. ustala, że umowa kredytu z sierpnia 2007 roku (Getin Bank S.A.) jest nieważna w całości;

2. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank S.A. na rzecz powoda 103.876,10 PLN oraz 134.139,30 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od marca 2021 r. do dnia 14 lipca 2021 r., z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powoda zwrotu kwoty 723.864,10 PLN tytułem spłaty wypłaconego kapitału albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę kwoty;

3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w całości.

Motywy rozstrzygnięcia poznamy po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka