Umowa z GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 12 października 2022 r. sygn. akt XV C 1910/20 (SSO Wojciech Włosiński) w sprawie przeciwko Bank BPH S.A.:
1. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym GE Money Bank S.A.
2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 220.587,01 PLN oraz 1.502,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 22 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;
3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że powództwo zasługuje na uwzględnienie, ponieważ umowa zawiera klauzule indeksacyjne do CHF, które należy uznać za abuzywne.
Po usunięciu tych klauzul z umowy, umowa nie może być dalej wykonywana, ponieważ klauzule dotyczą głównych świadczeń stron.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.