Umowa z GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 lipca 2022 r. sygn. akt I C 252/17 (SSO Małgorzata Lemańczyk-Lis) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A.:
I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna;
II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 176.666,26 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 25 lutego 2017 r. do dnia zapłaty;
III. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 7.934,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.
IV oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetki za opóźnienie od dnia doręczenia odpisu pozwu, a nie od daty wezwania do zapłaty).

W ustnym motywach uzasadniania sąd wyjaśnił, że umowa zawiera klauzule indeksacyjne, które mają charakter abuzywny. Klauzule odnoszą się do głównego świadczenia stron, więc ich eliminacja z umowy powoduje nieważność całej umowy.

Jednocześnie sąd podkreślił, że z umowy nie można wykreślić tylko „marży banku” pozostawiając kurs średni NBP. Nie jest możliwe również wstawienie innego kursu w miejsce klauzul niedozwolonych.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.