Umowa z Eurobank nieważna

W dniu 25.02.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz, II C 954/19) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z d. EFG Eurobank Ergasias jest nieważna i zasądził od banku na rzecz konsumentów 166.736,27 PLN i 53.212,85 CHF z odsetkami za opóźnienie od 9 lipca 2019 r. do dnia zapłaty. Pozwany bank ponosi koszty procesu w całości, przy czym szczegółowe wyliczenie Sąd pozostawia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Sąd podziela argumentację powodów w zakresie nieważności umowy, klauzule zawarte w umowie, regulaminie są nieważne, naruszają równowagę kontraktową stron, przyznają bankowi możliwość dowolnego kształtowania zobowiązania w trakcie jego trwania. Jest to niezgodne z art. 353 (1) kc. Po stwierdzeniu nieważności klauzul, a także z uwagi na to, że bez tych postanowień umowy nie można wykonać, Sąd stwierdził nieważność umowy w całości. Sąd podziela zasadę dwóch kondykcji, więc strony powinny zwrócić sobie to co wzajemnie świadczyły i wobec zgłoszonego roszczenia powodów, sąd uwzględnił żądane kwoty na podstawie art. 405 w zw. z art. 410 kc.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański, Wolna-Sroka Spółka Partnerska.