Umowa z EFG Eurobank Ergasias nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk; XXVIII C 1857/21) Sąd:
1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny nr (…) zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce w sierpniu 2007 r. jest nieważna;
2. zasądził od Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu na rzecz powodów kwotę 237 550,43 zł oraz 48 582,60 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 27 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty;
3. oddalił żądanie zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w pozostałym zakresie;
5. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Trudno powiedzieć z czego wynika data, od której zostały zasądzone odsetki, nie jest to bowiem data wezwania, ani też data przesłuchania powodów – którego w tej sprawie w ogóle nie było. Być może Sąd przyjął za właściwą datę doręczenia pozwu pozwanemu. Szczegóły będą znane po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia wyroku.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. dr Jacek Czabański.