Umowa z EFG Eurobank Ergasias nieważna

W dniu 30 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Bożena Chłopecka, I C 1413/19) wydał wyrok, w którym:
1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z kwietnia 2007 r. oraz Aneks z lipca 2008 r. do Umowy o kredyt hipoteczny z sierpnia 2007 r., zawarte z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie są nieważne;
2. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 188.876,46 PLN oraz 101.633,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 września 2019 r. do dnia zapłaty;
3. ustalił, że pozwany ponosi całość kosztów postępowania, przy czym ich rozliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

Sąd w całości podzielił stanowisko powodów, wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana.
W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.