Umowa z Bankiem BPH nieważna

W dniu 18 października 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (SSO Emil Lewandowski; II C 301/20), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 21 listopada 2006 r. zawarta pomiędzy Bankiem BPH S.A. w Gdańsku a powodami jest nieważna;
II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 177.655,13 PLN oraz kwotę 75.967,21 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty.
III. zasądził na rzecz powodów całość kosztów procesu i kosztów sądowych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd podzielił argumentację przedstawioną w toku postępowania przez stronę powodową, że umowa jest nieważna na skutek zawarcia w treści umowy postanowień abuzywnych związanych m.in. z nieprzedstawieniem dokładnego kosztu ponoszonego przy zawieraniu umowy, niepoinformowaniu w sposób rzetelny o rzeczywistym ryzyku kursowym jak również z uwagi na treść unormowania pozwalającego jednostronnie ustalać wysokość zobowiązania przez przedsiębiorcę.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna – Sroka oraz r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.