Umowa „Własny Kąt” PKO BP nieważna

16 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej, I Wydział Cywilny (SSO Ilona Kolarz) ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawarta w styczniu 2008 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną jest nieważna.
W ocenie Sądu sporna umowa kredytu jest nieważna z uwagi na sprzeczność z ustawą oraz z zasadami współżycia społecznego.
Konsensualny charakter umowy wyklucza możliwość zawarcia umowy poprzez złożenie oświadczenia woli tylko przez jedną stronę. Z tego względu, należy uznać, że jest sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego, gdy strona silniejsza kształtuje jednostronnie wysokość zobowiązania.
Umowa przewidywała, że kwotą kredytu jest kwota wskazana w CHF, która miała jednak być wypłacona kredytobiorcom w złotych polskich. Strony nie ustaliły jednak w umowie weryfikowalnego kursu przeliczeniowego. Odwołanie się do tabel kursów banku nie jest wystarczające, gdyż kursy były wyznaczane przez pozwany bank w sposób jednostronny, co świadczy o nadrzędności jednej ze stron umowy nad drugą.
Należy stwierdzić, że takie sformułowanie umowy kredytu wskazuje na rażące naruszenie równowagi kontraktowej, przekroczenie granic swobody kontraktowej i naruszenie zasad uczciwego kontraktowania, a przez to na sprzeczność umowy z naturą stosunku zobowiązaniowego oraz z zasadami współżycia społecznego. Jednocześnie, należy uznać, że umowa jest sprzeczna z ustawą, tj. z art. 69 prawa bankowego, gdyż wysokość kredytu nie została w umowie ustalona, a kredytobiorcy byli zobowiązani do zwrotu kwoty innej niż została im przez bank udostępniona.
Sąd uznał, że powodowie mają interes prawny w ustaleniu nieważności umowy, gdyż na podstawie umowy kredytu są zobowiązani do świadczenia na rzecz banku, a orzeczenie sądowe rozstrzygnie spór co do ważności umowy. Jednocześnie, Sąd zastosował teorię salda.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.