Umowa Raiffeisen Bank International A.G. prawomocnie nieważna

Odsetki od wezwania, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony! W dniu 21.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska, sygn. V ACa 623/21) wydał wyrok, w który:

1. Oddalił apelację banku,

2. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego w postępowania apelacyjnym w wysokości 8.100 zł.

Sąd Apelacyjny utrzymał zatem w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. II C 2014/19, w którym Sąd I instancji ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z kwietnia 2008 r. zawarta z d. EFG Eurobank Ergasias jest nieważna. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powoda ponad 207 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 grudnia 2019 r. Sąd wskazał, że nie ma znaczenia w jakiej dacie konsument złożył oświadczenie o świadomości skutków nieważności umowy. Jest to bowiem uprawnienie konsumenta, z którego nie można wyciągać jakichkolwiek negatywnych skutków procesowych. Bank popadł w opóźnienie z upływem 7 dni od odbioru wezwania przedsądowego i od tej daty należne są odsetki. Jest to bowiem zgodne z zasadą skuteczności prawa Unii Europejskiej i dodatkowo ma odstraszający charakter dla przedsiębiorcy, który stosował nieuczciwe postanowienia umowne, co jest zgodne z celem Dyrektywy EWG 93/13. Zarzut zatrzymania nie przysługuje, ponieważ umowa kredytu nie jest umową wzajemną. Dodatkowo Sąd wskazał, że roszczenie konsumenta nie uległo przedawnieniu. Miarodajny jest bowiem moment, w którym konsument dowiedział się, że jego umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.