Umowa PKO BP (d. Nordea) nieważna, odsetki od wezwania przedsądowego

Wyrokiem z dnia 10 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Małgorzata Misiurna) sygn. akt XV C 132/21:

1. ustalił nieważność umowy PKO BP (d. Nordea) z 2007 r.;

2. zasądził na rzecz powodów kwotę 137.429,15 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;

3. zasądził 6.434 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że powództwo uwzględnione zostało w całości, ponieważ klauzule waloryzacyjne są abuzywne, a ich usunięcie powoduje nieważność całej umowy.

Jednocześnie, sąd jest zdania, że umowa nie narusza art. 69 prawa bankowego, ale nieważność wynika z konieczności wyeliminowania klauzul abuzywnych, co powoduje, że kredyt denominowany nie może być dalej wykonywany, ponieważ sąd nie może w żaden sposób uzupełnić umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka i adw. Fabian Orłowski