Umowa Noble Bank S.A. jest nieważna

W dniu 17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Piotr Grenda) w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. (XXVIII C 2230/21):

I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta w marcu 2007 r. z Noble Bank S.A. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę ponad 677 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 23 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania;

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo główne zasługiwało na uwzględnienie niemalże w całości. Zostało oddalone tylko w zakresie sposobu zasądzenia dochodzonej kwoty, tj. solidarnie, gdyż według sądu dochodzona kwota podlegała zasądzeniu w sposób łączny. Zdaniem Sądu umowa kredytu jest nieważna, ponieważ zawiera klauzule abuzywne, a skutkiem usunięcia ich z umowy jest jej nieważność. Ponadto, umowa jest nieważna również z tego względu, iż jest sprzeczna z art. 353(1) k.c. w zw. z art. 58 k.c., tj. z naturą stosunku zobowiązaniowego, gdyż uprawnia bank do jednostronnego kreowania świadczenia pozwanych. Sąd dodał, że powodowie mają interes prawny w ustaleniu nieważności umowy, mimo przysługującego im dalej idącego roszczenia o zapłatę, ponieważ ustalenie jej nieważności pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości co do dalszego zakresu obowiązywania umowy i rozliczeń pomiędzy stronami. Sąd zasądził na rzecz powodów dochodzoną pozwem kwotę w całości (łącznie) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. Ponieważ Sąd uwzględnił powództwo w całości, kosztami postępowania został w całości obciążony pozwany.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka, adw. dr Jacek Czabański oraz r. pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.

Wyrok jest nieprawomocny.