Umowa Millennium nieważna

8 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4435/21; SSO Iwona Lizakowska-Bytof) w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A:

I. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w czerwcu 2008 r. pomiędzy powodem a pozwanym jest nieważna.

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda zwrot zapłaconych rat w wysokości 102.769,55 PLN oraz 17.233,92 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 marca 2023 r. (dzień o pouczeniu sądu o skutkach nieważności umowy)

III. w pozostałej części powództwo oddala (co dotyczy żądania zasądzenia odsetek od dnia wezwania przedsądowego).

IV. zasądza od pozwanego na rzecz powoda 11.868 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu

Zdaniem Sądu umowa kredytu jest nieważna z dwóch przyczyn. Po pierwsze umowa jest sprzeczna z art. 353 (1) k.c. z uwagi na naruszenie równowagi stron w tym sensie, że wysokość zobowiązania ustalał pozwany w sposób jednostronny, a druga strona (powód) nie miał na to żadnego wpływu. Umowa jest zatem nieważna jako sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami. Poza tym zdaniem Sądu umowa jest nieważna, bo zawiera klauzule abuzywne, niewiążące strony powodowej (dotyczące waloryzacji), a ich eliminacja z umowy powoduje, że umowa nie mogłaby być dalej wykonywana.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.