Umowa mBanku prawomocnie nieważna

Odsetki od 2016 r. Pozwanemu nie przysługuje skarga kasacyjna. Wyrok jest ostateczny. W dniu 18.02.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ,V Wydział Cywilny Odwoławczy (SSR del. Dorota Walczyk; V Ca 190/19) zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 21 sierpnia 2018 r. (VI C 673/16; SSR Barbara Syta-Latała), przeliczający kredyt po średnim kursie NBP i zasądził od pozwanego mBanku na rzecz powoda całość dochodzonego roszczenia (łącznie 47.169,34 z wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty), przesłankowo z uwagi na nieważność umowy kredytu z września 2006 r.

Sąd wskazał, iż nie można uważać, że profesjonalista jakim jest bank nie zdawał sobie sprawy z tego, że konsument dochodzi roszczeń z tytułu nieważności umowy, a zatem wymagalność powstała po upływie 7 dni od odbioru przez bank wezwania przedsądowego, co miało miejsce w 2016 r. Bank miał ponad 6 lat na podjęcie kroków prawnych w celu swojej obrony. Powód na etapie postępowania apelacyjnego w wykonaniu wezwania sądu złożył oświadczenie o świadomości skutków nieważności umowy, jednakże oświadczenie to jedynie potwierdziło pierwotną wolę powoda wyrażoną w wezwaniu przedsądowym i pozwie.

Wyrok jest prawomocny. Bankowi nie przysługuje już skarga kasacyjna.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka, adw. Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.