Umowa mBanku nieważna

Nieważność umowy, brak przedawnienia roszczeń konsumenta i obciążenie banku dodatkową opłatą od pozwu w wysokości 49 tysięcy złotych płatną na rzecz Skarbu Państwa!
Wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXV C 388/21 (SSO Anna Błażejczyk):
I. ustalił, że umowa kredytowa indeksowana do kursu CHF z września 2005 roku zawarta z mBank S.A. (d. BRE Bank S.A.) jest nieważna;
II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 227.999.32 PLN oraz 80.849,51 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 stycznia 2020 do dnia zapłaty
III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w kwocie 11.868 PLN
IV. nakazuje pobrać od mBank S.A. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 49.368 PLN tytułem uzupełniającej opłaty od pozwu.
Zdaniem Sądu umowa jest nieważna z uwagi na klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania, jak również klauzule indeksacyjne. Jeśli chodzi o klauzule indeksacyjne, a w szczególności tabele kursów walut, to wg sądu dowody potwierdzają, że to wola banku decydowała o sposobie ustalenia kursu. Z tego też powodu umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul przeliczeniowych. Skutkiem abuzywności klauzul przeliczeniowych jest nieważność umowy.
Warto podkreślić, iż sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu przedawnienia, pomimo tego, iż pozew w niniejszej sprawie został wniesiony do Sądu w marcu 2020 r., a kredytobiorca nie składał wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Sąd w całości zgodził się z argumentacją podniesioną przez pełnomocnika powoda w zakresie braku podstaw do uznania zarzutu przedawniania podniesionego przez bank. Sąd podkreślił, że przedsiębiorca musi godzić się z tym, że konsument może w każdym czasie wystąpić na drogę sądową, a sformułowanie wzorców umownych zawierających abuzywne postanowienia obciąża bank. Z tego względu sąd zasądził całość wpłaconych prze kredytobiorcę rat kapitałowo-odsetkowych. Ponadto sąd zasądził zwrot wpłaconych składek ubezpieczenia niskiego kładu własnego uznając również wskazane postanowienie za abuzywne.
Dodatkowo Sąd nakazał pobrać od banku brakującą opłatę od pozwu w wysokości 49.000 PLN. Zdaniem Sądu należna opłata od pozwu w tych sprawach wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, jedynie konsument jest zwolniony z tej opłaty ustawowo powyżej kwoty 1000 zł przy wartości przedmiotu sporu powyżej 20.000 zł. W związku z tym na zasadzie odpowiedzialności za wynik procesu nieuiszczoną opłatę sądową został obciążony pozwany bank.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka, Partner w Kancelarii Adwokackiej dr. Jacek Czabański i Partnerzy.