Umowa mBanku nieważna

30 lipca 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 3200/20; SSR del. Anna Kiełek) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie  w którym:
– ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF zawarta przez powodów z pozwanym w październiku 2006 r. jest nieważna,
– zasądził na rzecz powodów 179.125,96 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia,
– obciążył Bank kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości (11.868,00 PLN).
W ustnych motywach rozstrzygnięcia SSR del. Anna Kiełek wskazała, że osią sporu są klauzule indeksacyjne.
Zdaniem Sądu umowa jest zgodna z art. 69 prawa bankowego, ale posiada szereg klauzul abuzywnych, które prowadzą do unieważnienia umowy. Sąd wskazał również na brak możliwości zastąpienia abuzywnych klauzul innymi zapisami.
Sąd podkreślił, że powodowie posiadają interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. w zakresie żądania ustalenia nieważności umowy kredytu, albowiem takie rozstrzygnięcie pozwoli uniknąć sporów między nią a bankiem w przyszłości i usunie istniejący obecnie stan niepewności co do treści stosunku prawnego wynikającego z umowy.
Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i adw. Dominika Helios
Wyrok jest nieprawomocny.