umowa mBanku nieważna

31 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Wiśniewska – Wiecha, XXVIII C 1281/21, wcześniej I C 1120/17):
a) ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF zawarta z dawnym BRE Bank S.A. w lipcu 2007 r. na kwotę 311 tys. PLN jest nieważna;
b) zasądził na rzecz powoda kwotę 129.927,55 PLN oraz 42.728,95 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od czerwca 2017 r. do dnia zapłaty
c) Ustalił, że pozwany jest zobowiązany do zwrotu powodowi całości poniesionych kosztów procesu.
Sąd uznał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na:
– brak określenia kwoty świadczenia oraz precyzyjnych i obiektywnych zasad jej ustalenia,
– sprzeczność z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe;
– abuzywność klauzul indeksacyjnych, gdyż umowa nie zostałaby bez nich zawarta, a więc ich wyeliminowanie prowadzi do jej upadku.
Zdaniem Sądu, ustalenie nieważności umowy powoduje, że strony mogą domagać się zwrotu tego co świadczyły. Zgodnie z przyjętą przez Sąd teorią dwóch kondykcji, każda ze stron ma prawo do swojego roszczenia. Z uwagi na powyższe, należało uwzględnić roszczenie powoda o zapłatę.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański