Umowa mBanku nieważna

W dniu 16 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Świderski; XXVIII C 8355/21), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w dniu 16 marca 2006 r. przez powódkę z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddziałem Bankowości Detalicznej w Łodzi, będącym poprzednikiem prawnym pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 526.340,49 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia orzeczenia do dnia zapłaty.

W ocenie Sądu umowa zawarta przez powódkę z poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna ze względu na abuzywność klauzul walutowych, klauzul przeliczeniowych. Skutkiem niezwiązania powódki tymi postanowieniami jest nieważność umowy.

Odsetki ustawowe Sąd zasądził dopiero od dnia następnego po upływie 21 dni od złożenia przez powódkę oświadczenia, że jest świadoma tego, że umowa jest nieważna i nie żąda jej utrzymania w dotychczasowym kształcie.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.