Umowa mBanku nieważna

14 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (SSR del. Barbara Pyz – Kędzierska, II C 680/17) wydał wyrok w sprawie p-ko mBank S.A., w którym:
I. stwierdził nieważność:
a. umowy kredytu waloryzowanego z dnia 15 marca 2006 r.
b. aneksu nr 1 z dnia 8 lipca 2008 r. (który dokonał indeksacji do CHF kredytu wcześniej złotowego)
II. zasądził na rzecz powodów od mBank S.A. kwotę ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami.
Zdaniem Sądu zarówno umowa, jak i aneks są nieważne, gdyż przy tak sformułowanych postanowieniach strony nie uzgodniły głównych świadczeń stron, zobowiązania strony powodowej zależały tylko od pozwanego, który zarezerwował dla siebie możliwość kształtowania kursu CHF. W dacie zawarcia umowy nie została określona wysokość zobowiązania ani wysokość rat (podobnie w dacie zawarcia Aneksu strona powodowa nie znała wysokości swojego zobowiązania).
Z uwagi na nieważność tej umowy sąd zasądził od mBank, kwotę jaką powodowie uiścili w CHF, tj. ponad 50 tys. CHF.
Jeśli chodzi o roszczenie złotówkowe to kwoty te nie przewyższają kwoty kapitału jaką powodowie otrzymali od banku. W związku z nieważnością Aneksu umowa jest dalej ważna jako umowa złotowa z oprocentowaniem WIBOR dlatego powodowie dalej muszą spłacać raty.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański i adw. Dominika Helios.