Umowa mBanku nieważna

W dniu 16 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Aleksandra Orzechowska, sygn. XXVIII C 5638/21) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A., w którym:

– ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny „mPlan” waloryzowany kursem CHF z lipca 2006 r. jest nieważna,

– zasądził na rzecz powoda kwotę 90.652,34 PLN oraz 25.383,97 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 listopada 2021 r. (upływu 14 dni od doręczenia wezwania) do dnia zapłaty,

– zasądził od mBank na rzecz powoda kwotę 11.851,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty – tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, z uwagi na to, że bank mógł dowolnie kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorców. Po usunięciu z umowy niedozwolonych klauzul umownych umowa nie może dalej obowiązywać.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka i adw. Dominika Helios.