Umowa mBanku nieważna

Skarga kasacyjna banku odrzucona, umowa mBanku nieważna, sprawa ostatecznie zakończona.

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 maja 2022 r. Sąd Najwyższy odrzucił ze względów formalnych skargę mBanku w sprawie II CSKP 413/22, którą wcześniej przyjął do rozpoznania w dniu 20 listopada 2020 r. (I CSK 259/20; SSN Waldemar Pawlak).

Wyrokiem z 25 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 359/17; SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) nie dopatrzył się nieuczciwości umowy i oddalił powództwo kredytobiorcy o zapłatę, w tym na podstawie tego, że umowa jest nieważna. W sprawie nie było formulowane odrębne roszczenie o ustalenie, gdyż w tamtym czasie sądy uznawały takie roszczenie za niedopuszczalne obok roszczenia o zapłatę.

Apelację złożył kredytobiorca.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 22 stycznia 2020 r. (I ACa 473/18; SSA Roman Dziczek, przew.; SSA Dorota Markiewicz, sprawozdawca; SO del. Anna Strączyńska) oddalił apelację, jednak zmienił uzasadnienie – otóż przeciwnie niż Sąd Okręgowy uznał, że przedmiotowa umowa kredyt indeksowanego mBanku jest nieważna, jednak roszczenie o zapłatę zostało oddalone ze względu na tzw. teorię salda, a więc fakt, że bank w przypadku nieważności umowy miałby wyższe roszczenie o zapłatę niż roszczenie kredytobiorcy.

Od tego wyroku skargę kasacyjną złożył bank – jednak skarga dotyczyła wyłącznie uzasadnienia i stwierdzenia w niej nieważności umowy, gdyż roszczenie kredytobiorcy o zapłatę zostało oddalone. Kredytobiorca nie składał skargi w tym zakresie uznając, że uzasadnienie jest wystarczająco korzystne.

Obecnie Sąd Najwyższy pomimo wcześniejszego przyjęcia skargi do rozpoznania postanowił ostatecznie odrzucić skargę banku jako niedopuszczalną, przyjmując najprawdopodobniej, że pozwany bank nie może skarżyć wyroku apelacyjnego, który oddala apelację powoda, bo wyrok apelacyjny był dla niego korzystny. Więcej dowiemy się z pisemnego uzasadnienia.

Dla kredytobiorcy najważniejsze jest, że sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta. Pozostała tylko kwestia wykreślenia hipoteki – przy braku zgody banku na takie wykreślenie, trzeba będzie wytoczyć powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.