Umowa mBanku nieważna

W dniu 8.10.2021 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Wiśniewska – Wiecha) wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2375/21 (poprzednio VI C 1055/17), w którym:
I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z października 2008 r. zawarta z mBank SA (dawniej BRE Bank S.A.) jest nieważna,
II. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 65.759,33 PLN oraz 18.566,44 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,
III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu.
Z ustnych motywów rozstrzygnięcia:
Żądanie powodów jest uzasadnione z uwagi na nieważność umowy wynikającą ze sprzeczności umowy z ustawą. Do nieważności zdaniem Sądu prowadzi również analiza postanowień pod kątem abuzywności. Indeksację kredytu należy uznać za dopuszczalną co do zasady, ale w ocenie Sądu postanowienia opisane w umowie są sprzeczne z art. 353(1) k.c.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i adw. Anna Bielecki