Umowa mBanku jest nieważna

W dniu 31 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Wiśniewska – Wiecha, XXVIII C 1440/21, wcześniej I C 1319/17) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:
a) ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF zawarta z mBank (wcześniej BRE Bank) w grudniu 2007 r. na kwotę 435 tys. PLN jest nieważna;
b) zasądził na rzecz powoda kwotę 91 486,10 zł oraz 54.090,22 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od grudnia 2017 r.
c) Ustalił, że pozwany jest zobowiązany do zwrotu powodowi całości poniesionych kosztów procesu.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.