Umowa mBank prawomocnie nieważna

Wyrok jest ostateczny. Pozwanemu nie służy skarga kasacyjna z uwagi na wartość przedmiotu zaskarżenia.

Sąd uznał, że „umowa okazała się nieważna z uwagi na jej sprzeczność z właściwością (naturą) stosunku zobowiązaniowego, zasadami współżycia społecznego oraz art. 69 ust. 1 Prawa bankowego. Ponadto zawiera ona szereg postanowień abuzywnych, które nie mogą być zastąpione jakimikolwiek innymi regulacjami prawnymi, co skutkuje nieważnością ww. umowy”. 18 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny (SSO Joanna Machoń; V Ca 3200/18) na skutek apelacji powoda i pozwanego od wyroku SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny(SSR Agnieszka Dybowska) z dnia 27 marca 2017 r., sygn. I C 3162/16:

1. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądza od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 16.322,77 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 listopada 2016 r. do dnia zapłat: zasądza od mBank na rzecz powodów kwoteę 5.702 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

2. oddala apelację pozwanego;

3. zasądza od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 2.935 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania instancji odwoławczej.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka, adw. Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski