Umowa mBank prawomocnie nieważna

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 lutego 2022 r. sygn. akt V ACa 36/21 (SSA Przemysław Kurzawa):

I. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w ten sposób, że:

1) ustalił, że umowa kredytu zawarta z BRE Bank S.A. z 2008 r. jest nieważna;

2) zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 108.424,16 PLN oraz 45.868,51 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty;

3) zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 11.817 PLN tytułem kosztów za I instancję;

4) nakazał pobrać od mBank S.A. nieuiszczone koszty postępowania;

5) oddalił roszczenie powodów o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od sierpnia 2018 r. do 22.12.2021 r. od kwoty 27 tys. PLN;

II. zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 9.100 PLN tytułem zwrotu kosztów za II instancję;

III. oddalił apelację obu stron w pozostałym zakresie.

W sprawie kredytobiorcy zawarli z BRE Bank S.A. dwie umowy kredytu indeksowane do CHF, jedną w 2006 r. i drugą w 2008 r.W dniu 13 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie II C 625/18:

1. ustalił, że umowa z 2006 r. jest nieważna (umowa zawierała klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania);

2. oddalił roszczenie o ustalenie nieważności umowy z 2008 r.3. ustalił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie z 2008 r. są bezskuteczne wobec powodów;

4. zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 27 tys. PLN z odsetkami za opóźnienie od sierpnia 2018 r.;

5. zniósł wzajemnie koszty postępowania.

Od wyroku Sądu Okręgowego odwołały się obie strony. Sąd Apelacyjny uwzględnił niemal w całości apelację kredytobiorców, uznając za nieważną również umowę z 2008 r. Sąd doszedł do przekonania, że bez nieuczciwych klauzul indeksacyjnych, umowa nie może być dalej wykonywana.

Sąd podkreślił, że nieuczciwe jest, aby bank dowolnie wpływał na wysokość zobowiązania kredytobiorców. ponadto w ocenie sądu umowa narusza zasadę równowagi kontraktowej stron.Sąd przyjął, że odsetki za opóźnienie należą się kredytobiorcom dopiero od chwili złożenia oświadczenia o świadomości skutków unieważnienia umowy.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.