Umowa mBank prawomocnie nieważna

17 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny (SSO Ewa Talarczyk; V Ca 3131/18) na skutek apelacji powoda od wyroków SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny (SSR Milena Dutkowska) z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. VI C 989/17 oraz wyroku uzupełniającego z dnia 9 sierpnia 2018 r., sygn. VI C 989/17:
1. zmienił zaskarżony wyrok (dotyczący odfrankowienia) i wyrok uzupełniający i zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 48.779,17 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 28 sierpnia 2020 r. (data złożenia zarzutu zatrzymania) przy czym wykonanie tego świadczenia będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty przez powoda na rzecz mBank kwoty 170.500 zł, bądź zabezpieczenia roszczenia o zwrot tej kwoty.
2. zasądza od pozwanego banku na rzecz powoda kwotę 6.617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;
3. nakazuje pobrać od mBank kwotę 1800 zł tytułem wydatków pokrytych tymczasowo przez Skarb Państwa
4. oddala apelację powoda w pozostałej części (w zakresie odsetek od 29 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty)
5. oddala (obie) apelacje pozwanego
6. zasądza od pozwanego bank na rzecz powoda kwotę 4.600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.
Sąd zgodził się z apelacją strony powodowej i uznał umowę za nieważną, ponieważ zdaniem Sądu umowa nie może być wykonywana dalej z pominięciem abuzywnych klauzul przeliczeniowych.
Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka, adw. Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.