Umowa mBank nieważna

17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Lipińska; I C 738/21, wcześniej II C 286/18):

I. ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF z marca 2008 r. na kwotę ok. 440 tys. PLN zawarta z mBank S.A. jest nieważna,

II. zasądził od mBank na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w wysokości ponad 360 tys. zł i 4 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wezwania i modyfikacji powództwa.Sąd zasądził też od banku koszty postępowania w wysokości 11.868,00 PLN (w tym 10.800 jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego).

W ocenie Sądu, zawarta umowa sprzeciwia się naturze stosunku między stronami zawartego. Mechanizm indeksacji zawarty w umowie nie został stronie powodowej właściwie przedstawiony. Strona powodowa nie mogła wiedzieć jaką kwotę rzeczywiście ma spłacić – nie miała rozeznania co do stosowanych przez pozwanego tabel kursowych oraz sposobu ustalania przez pozwanego wysokości stosowanych kursów. W oparciu o powyższe należało uznać nieważność spornej umowy kredytowej. Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy znajduje oparcie w art. 353 (1) kc. z uwagi na fakt, że umowa nie była zawarta w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz w sposób nie sprzeciwiający się właściwości i naturze stosunku zawarta. Strony nie umówiły się jaka będzie wysokość udzielonego kredytu. Powodowie są konsumentami w niniejszej sprawie i przy zawarciu umowy również nimi byli. Prowadzona działalność gospodarcza jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia, gdyż zaciągnięte zobowiązanie miało na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych powodów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.