Umowa kredytu zawarta z Getin Noble Bank nieważna

W dniu 14 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSO Paweł Duda),

I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z Getin Noble Bank w czerwcu 2008 r. jest nieważna.

II. zasądza od Getin Noble Banku na rzecz powodów niemal 600 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 22 października 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r. (data złożenia zarzutu zatrzymania) z zastrzeżeniem, że spełnienie powyższych świadczeń powinno nastąpić za jednoczesną zapłatą przez powodów kwoty wypłaconego kredytu.

III. zasądza od Getin Noble Banku na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości tj. ponad 11 tys. PLN.

Zasadnicze motywy rozstrzygnięcia:

W ocenie Sądu, powodowie zasadnie zarzucili, że zawarta przez nich umowa kredytu hipotecznego jest nieważna. Do nieważności umowy prowadzi sposób ukształtowania klauzul indeksacyjnych, które przewidują przeliczanie świadczeń stron tj. wypłacanej kwoty kredytu oraz spłacanych rat kredytowych na podstawie CHF z tabel kursowych pozwanego banku. Sąd stoi na stanowisku, że klauzule te są sprzeczne z naturą stosunku cywilnoprawnego wyrażoną w art. 353 (1) kc. Stosunek cywilnoprawny powinien być oparty na zasadzie równości stron. Skoro bank może dowolnie wyznaczać kryteria na podstawie których wyznacza kursy waluty CHF, bowiem w umowie takich kryteriów brak, to może w ten sposób swobodnie wyznaczać wysokość świadczeń stron tj. salda kredytu jak i wysokości rat kredytowych. Klauzule takie są sprzeczne z prawem i zasadami życia społecznego. Nieważność klauzul indeksacyjnych prowadzi do nieważności całej umowy, gdyż bez tych klauzul umowa nie zostałaby zawarta.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka, adw. dr Jacek Czabański, adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska

Wyrok jest nieprawomocny