Umowa kredytu z sierpnia 2007 r. zawarta z Deutsche Bank prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 5 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 101/22; SSA Ewa Kaniok) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 listopada 2021 r. (II C 231/17; SSR del. Anna Bonkowska) ustalający, że umowa jest nieważna i zasądzający zwrot zapłaconych kwot. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że umowa jest nieważna ze względu na bezskuteczność postanowień przeliczeniowych, a nie bezwzględnie jak przyjął Sąd Okręgowy i uwzględnił podniesiony przez bank w postępowaniu apelacyjnym zarzut zatrzymania. Sąd oddalił także roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
Kredytobiorców reprezentował adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.

To już 171 prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu w sprawach prowadzonych przez Kancelarię (www.kancelariaczabanski.pl)