Umowa kredytu powiązanego z walutą uznana za ważną i uczciwą.

W dniu 21 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Eliza Kurkowska, sygn. II C 1121/20) wydał wyrok, w którym oddalił powództwo w całości i obciążył powodów kosztami procesu, pozostawiając szczegółowe rozliczenie kosztów referendarzowi sądowemu.

W ocenie Sądu umowa kredytu zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest umową ważną i spełniającą wymogi art. 69 Prawa bankowego. Nie narusza ona zasady swobody umów oraz zasad współżycia społecznego.

Zdaniem Sądu umowa jednoznacznie wskazywała po jakim kursie nastąpi indeksacja. W ocenie Sądu nie można przyjąć, że powodowie nie zostali pouczeni, gdyż takie pouczenie wynika z Informacji dla Wnioskodawców przedłożonej przez pozwany bank. Sąd nie odniósł się jednak do faktu, że wspomniana Informacja w omawianej sprawie nie zawierała nawet modelowego przykładu w odniesieniu do ewentualnych zmian kursowych. Pola te pozostały przekreślone przez bank i widniał dopisek „ND”.

Ponadto, Sąd nie uznał klauzul przeliczeniowych za abuzywne, mimo że klauzule o tożsamej treści znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych.

Od wyroku oczywiście zostanie wywiedziona apelacja. Motywy rozstrzygnięcia stoją w oczywistej sprzeczności z dorobkiem orzeczniczym europejskim i krajowym.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 50 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.