Umowa kredytu Nordea-Habitat z września 2007 r. nieważna.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 10 stycznia 2022 r. sygn. akt XXV C 31/20 (SSR del. Kamil Gołaszewski):

1. ustalił, że umowa kredytu denominowanego do CHF Nordea-Habitat z września 2007 r. jest nieważna;

2. zasądził od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 85.183,63 CHF oraz 78.230,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 23 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty;3. oddalił roszczenie o zapłatę w pozostałym zakresie;

4. zasądził od kredytobiorcy na rzecz powoda kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, że umowa jest nieważna wobec braku określenia w jej treści kwoty kredytu. Kwotą tą nie jest kwota wyrażona w CHF, bowiem kredyt mógł być udostępniony tylko w PLN.

Dodatkowo sąd zwrócił uwagę, że hipoteka również została wyrażona w PLN, co potwierdza, że bank traktował wierzytelność jako złotową.Również klauzule waloryzacyjne odsyłające do tabeli banku (aczkolwiek wypłata kredytu nastąpiła po kursie spoza Tabeli) są co najmniej abuzywne, a można je uznać także za naruszające naturę stosunku zobowiązaniowego.

Sąd nie zajmował się kwestią informacji o ryzyku oraz faktem, że powód był pracownikiem banku, bowiem już dwie powyższe przesłanki wskazują na nieważność umowy z mocy prawa.

Sąd przyjął że roszczenie powoda za okres wcześniejszy niż 10 lat przed złożeniem pozwu jest przedawnione, stąd częściowe oddalenie powództwa. Koszty procesu w całości obciążają bank.Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.