Umowa kredytu Nordea-Habitat z 2009 r. jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 717/21 (SSR del. Michał Maj) p-ko Bankowi PKO BP S.A.:

I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2009 r. jest nieważna;

II. zasądził na rzecz powodów kwotę (…) PLN oraz (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że podzielił argumentację strony powodowej, w związku z czym uwzględnił powództwo w całości, jednocześnie nie uwzględniając podniesionego przez Bank zarzutu zatrzymania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 37 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.