Umowa kredytu mBanku nieważna

Wyrokiem z 30 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Bożena Chłopecka; I C 241/17):
1) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” z czerwca 2007 r. zawarta z mBank S.A.jest nieważna;
2) w pozostałym zakresie powództwo oddalił;
3) ustalił, że pozwany w całości ponosi koszty postępowania, przy czym ich rozliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że „podziela pogląd przedstawiony przez powoda, że umowa zawiera niedozwolone przepisy dotyczące waloryzacji, dlatego też Sąd uznał, że umowa jest nieważna i to zostało zawarte w orzeczeniu, natomiast co do kwestii zasądzenia kwoty, którą powód jeszcze rozszerzył w toku postępowania, Sąd uznał, że jest to niezasadne. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy trzeba rozliczyć między stronami wzajemne świadczenia, dlatego też w tym zakresie i powództwo zostało oddalone”.
Sąd orzekł, że strona powodowa wygrała sprawę co do zasady, więc koszty procesu są zasądzone od pozwanego na rzecz powoda w całości.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka.