Umowa kredytu mBanku nieważna

20 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy SO w Warszawie (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska; sygn. akt: XXVIII C 7394/21) ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny z (…) kwietnia 2008 r. i zasądził od mBank S.A. na rzecz (…) łącznie kwotę 268.815,06 PLN oraz 46.993,87 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty. Sąd oddalił powództwo w zakresie odsetek za okres do dnia złożenia przez powodów oświadczenia o świadomości skutków stwierdzenia nieważności umowy. Koszty procesu w całości ponosi mBank S.A.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki i adw. Dominika Helios. Postępowanie w pierwszej instancji trwało 20 miesięcy.