Umowa kredytu mBanku nieważna

30.12.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 385/17, SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha) wydał wyrok, w którym:
1) ustalił, że zawarta pomiędzy (…) a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie) umowa nr (…)/2007 o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z dnia 25 kwietnia 2007 r. jest nieważna i zasądził od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz (…) solidarnie kwotę 418.515,61 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwot 418.497,61 od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty i od 18 zł od dnia 30 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty;
2) oddala powództwo w pozostałym zakresie (dotyczyło to terminu odsetek od 18 zł);
3) ustalił, że mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jest zobowiązany do zwrotu całości poniesionych przez nich kosztów procesu, albowiem powodowie ulegli tylko co do nieznacznej części swego żądania, zgodnie zasadą wyrażoną w art. 100 zd. 2 k.p.c., pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański i adw. Dominika Helios.