Umowa kredytu indeksowanego ING Bank Śląski nieważna

16 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Bożena Chłopecka, I C 526/19):
I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w grudniu 2008 r. z ING Bank Śląski S.A. na kwotę 430 tys. PLN jest nieważna ze względu na zawarte w niej klauzule abuzywne.
II. oddalił roszczenie o zapłatę, gdyż należałoby rozliczyć wzajemne świadczenia stron. Kredytobiorcy zapłacili do tej pory na rzecz banku ok. 300 tys. PLN, a bank wypłacił 430 tys. PLN.
III. obciążył kosztami procesu stronę pozwaną w całości.
Nieważność umowy powoduje, że nie istnieje zadłużenie wobec banku na kwotę ok. 500 tys. PLN (wedle twierdzeń banku) a do
zwrotu pozostaje co najwyżej ok. 130 tys. PLN różnicy pomiędzy kwotą otrzymaną a kwotą już spłaconą.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.