Umowa kredytu indeksowanego dawnego EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna

W dniu 19 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny (SSO Paweł Pyzio) w sprawie o sygnaturze XXIV C 609/19 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 215.021,53 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia odpisu pozwu stronie pozwanej (10.2018) do dnia zapłaty, jak również zwrot kosztów postępowania.W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa została uznana za nieważną z uwagi na wykroczenie poza granice swobody umów obowiązujące przepisami prawa, w szczególności z uwagi na możliwość jednostronnego kształtowania kursów przez bank, czego konsekwencją była całkowita dowolność w kształtowaniu zobowiązań powoda. Umowa została również uznana za sprzeczną z art. 69 ust.1 ustawy prawo bankowe. Ponieważ Sąd uwzględnił powództwo w całości, kosztami postępowania został w całości obciążony pozwany.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska